ALGEMENE VOORWAARDEN

In aanbiedingen en leveringen verwijzen wij naar deze voorwaarden.


Inhoud:


1. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden:


Deze algemene voorwaarden zijn de algemeen geldende voorwaarden die gelden voor alle aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij en sinds 1 mei 1999 van kracht. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met PG Support. De algemene voorwaarden zijn op 23 juni 2002 als laatste gewijzigd.2. Aanbieding en acceptatie:

Een offerte heeft een geldigheidsduur van 22 dagen tot na de op het desbetreffende formulier vermelde datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle offertes door of vanwege PG Support gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door PG Support schriftelijk of mondeling anders is vermeld.3. Aanvang van de overeenkomst:

Een overeenkomst tot levering van goederen of producten en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de koper schriftelijk door PG Support is bevestigd, danwel PG Support met levering een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvulling en wijziging van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.


4. Levering diensten:

Alle eventueel door PG Support in de overeenkomst genoemde (leverings-) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld.


 1. Door PG Support worden cursussen, trainingen en voorlichting verzorgd in diverse verschijningsvormen en met een verschillende inhoud of worden er anderszins, hetzij direct hetzij door bemiddeling, producten aangeboden. Bij het aanbieden van haar diensten hanteert PG Support voor deelname een minimum en maximum aantal deelnemers.
 2. Afhankelijk van de verschijningsvorm en inhoud van de cursussen, trainingen en voorlichting, kan er sprake zijn van gebruik van (technische en/of audiovisuele) hulp- en presentatiemiddelen en faciliteiten die al dan niet door derden (tegen vergoeding) ter beschikking zijn gesteld. Indien het gebruik schriftelijk in opdracht van of in samenspraak met de opdrachtgever geschiedt, zijn eveneens de voorwaarden van deze derden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van de toepassing van de voorwaarden van deze derden wordt schriftelijk melding gemaakt. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van hulp- en presentatiemiddelen en faciliteiten die door opdrachtgever worden aangeboden.
 3. Deelname vindt plaats door opdrachtgever of vooraf aangemelde personen in dienst van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deelnemers hebben slechts toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en indien van toepassing, een door PG Support afgegeven deelnemersbewijs. Wijzigingen kunnen slechts geschieden na toestemming van PG Support. d. PG Support verplicht zich ten spoedigste contact op te nemen met opdrachtgever indien er zich voor de levering van de dienst wijzigingen voordoen in hetgeen schriftelijk is overeengekomen. In geval van overmacht aan de zijde van PG Support zal een termijn van herstel binnen 8 weken worden aangedragen. Bij overmacht gedurende de levering van de dienst wordt een periode van herstel in redelijkheid en billijkheid vastgesteld zonder enig recht of verhaal. Excessieve overschrijding kan beschouwd worden als grond tot ontbinding van de overeenkomst. Een van tevoren overeengekomen levertijd wordt ingeval van overmacht verlengd met de termijn van die overmacht. e. Ieder van de partijen heeft echter het recht de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden indien de overmacht langer dan 12 weken heeft geduurd. Indien er wijzigingen optreden in planning, concept of afgesproken werkzaamheden van de zijde van de opdrachtgever, is PG Support niet langer meer verantwoordelijk voor vertraging die op kan treden en is PG Support gerechtigd de afgesproken diensten of termijn van de levering te veranderen of zelfs over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. PG Support behoudt zich het recht voor om eventuele extra kosten hierdoor ontstaan direct door te berekenen en op te eisen van de koper.


5. Bemiddeling:

Daar waar PG Support bemiddelt of heeft bemiddeld bij de verkrijging van producten of anderszins door tussenkomst van PG Support die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen of welke beschadigd zijn, valt dit niet onder verantwoordelijkheid van PG Support maar onder die van desbetreffende leverancier. De rol van PG Support beperkt zich tot het verstrekken van gegevens van de toeleverancier en haar contactperso(o)n(en). Alle voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing.


6. Overmacht:

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan; onvoldoende deelname, annulering van faciliteiten en hulp- en presentatiemiddelen, technische gebreken of tekortkomingen, voor het te laat of verkeerd aanleveren van producten door opdrachtgever of derden die niet onder contract bij PG Support staan of direct voor PG Support werkzaam zijn, onvoorziene situaties en al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. PG Support is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming redelijkerwijs onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder enig recht op verhaal.


7. Prijzen:

 1. De prijs van de te leveren diensten wordt vermeld in de desbetreffende overeenkomst en is, voorzover wettelijk toegestaan, BTW vrij tenzij schriftelijk anders van toepassing wordt verklaard. Bij producten anderszins zal het wettelijke BTW-tarief van toepassing zijn. b. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen dan is PG Support gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.


8. Betalingsvoorwaarden:

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van afgesproken bedragen binnen 14 dagen na datum van factuur te worden voldaan. Bij opdrachten waarbij de totale facturering boven de € 3.000,00 bedraagt, wordt veertig procent van de totale facturering na acceptatie van de offerte bij aanvang van de opdracht in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen na datum van factuur te worden voldaan. Het restant wordt na oplevering gefactureerd, welke binnen 14 dagen na datum van factuur dient te worden voldaan.
 2. Ingeval van niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. PG Support is niet verplicht om bij in gebreke zijn van de opdrachtgever herinneringen en/of aanmaningen te sturen om opdrachtgever te wijzen op zijn betalingsplicht.
 3. Na 45 dagen, na het verlopen van de betalingstermijn, wordt het openstaande factuurbedrag automatisch verhoogt met een boete van zes procent. Alle door PG Support ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien bij gerechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Eén en ander geldt ook ingeval van faillissement of surséance van betaling.


9. Auteursrecht en vertrouwelijkheid:

 1. De door PG Support uitgebrachte diensten en producten zijn uitsluitend voor toepassing en gebruik van de opdrachtgever zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen buiten de kring van de opdrachtgever is voorafgaande toestemming van PG Support vereist. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij PG Support. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom, daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de producten of de verpakking daarvan te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. PG Support verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derde terzake een inbreuk op dergelijke rechten, kan PG Support zo nodig het desbetreffende produkt vervangen of wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd.
 4. Opdrachtgever zal PG Support in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake een inbreuk op intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen PG Support bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal opdrachtgever aan PG Support zijn medewerking verlenen.


10. Eigendomsvoorbehoud:

 1. Het eigendomsrecht en de overgang daarvan dient schriftelijk bij overeenkomst te worden vastgelegd. Indien niets daaromtrent is geregeld blijft PG Support eigenaar van de geleverde diensten en producten en verwerft de opdrachtgever slechts het gebruiksrecht daarvan. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van PG Support. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is de opdrachtgever wel gerechtigd de producten conform hun bestemming aan derden te verkopen.
 2. Bij niet betaling heeft PG Support het recht reeds afgegeven producten bij de opdrachtgever terug te halen. De opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.


11. Annulering en ontbinding:

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor annulering voor een dienst door opdrachtgever een minimale termijn van 10 werkdagen voor aanvang van een dienst. Afwijkingen in de termijn kunnen ontstaan door het leveren van hulp- en presentatiemiddelen, het ter beschikking stellen van faciliteiten of leveringen anderszins.
 2. PG Support is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: 1. de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 2. de koper surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat 3. de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden In bovengenoemde gevallen wordt de koper geacht in gebreke te zijn.
 3. Daarnaast is PG Support gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel te ontbinden of deelne(e)mer(s) uit te sluiten indien verwacht wordt dat opdrachtgever of deelne(e)mer(s) de inhoud van de diensten in vertrouwelijkheid en auteursrecht zal (zullen) schaden of anderszins de inhoud zal (zullen) misbruiken voor het plegen van ontoelaatbare of strafbare handelingen. In geval van aanbetalingen vooraf zal in dit geval een restitutie plaats vinden van respectievelijk het volledige of een gedeelte van het gefactureerde bedrag.


12. Aansprakelijkheid:

 1. De inhoud van de diensten zijn samengesteld aan de hand van documentatie van de diverse (overheids)diensten of instellingen, na bestudering van relevante wet- en regelgeving of raadpleging van bronnen anderszins. Ondanks het feit dat de diensten met grote zorg zijn samengesteld en voldoen aan de actualiteit op het betreffende vakgebied ten tijde van het volgen van de inhoud van de dienst, kan PG Support op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze dienst. Daaronder is begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst. Evenmin kan PG Support met betrekking tot de inhoud van de dienst betrokken worden in civiel- of strafrechtelijke procedures van opdrachtgever met derden.
 2. PG Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de dienst, annulering van een dienst, vooraf of tijdens de levering, onvoldoende deelname, annulering van faciliteiten en hulp- en presentatiemiddelen, technische gebreken of tekortkomingen, voor het te laat of verkeerd aanleveren van producten door opdrachtgever of derden die niet onder contract bij PG Support staan of direct voor PG Support werkzaam zijn, andere situaties van overmacht of de gevolgen hiervan. Evenmin is PG Support aansprakelijk voor de kwaliteit van faciliteiten en hulp- en presentatiemiddelen of producten anderszins. Iedere aansprakelijkheid van PG Support voor deze vormen of enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook en vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.
 3. Bij annulering binnen de daarvoor gestelde termijn door opdrachtgever behoudt PG Support zich het recht voor om het volledig verschuldigde bedrag van de dienst te vorderen van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vergoedingen van of naar aanleiding van de geannuleerde dienst of producten, die bij PG Support door derden in rekening worden in verband met de levering van hulp- en presentatiemiddelen of beschikbaar gestelde faciliteiten of vergoedingen anderszins, vallen onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever en zullen derhalve in rekening worden gebracht.
 4. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst blijft de aansprakelijkheid PG Support beperkt tot de kostprijs van de dienst. PG Support is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid. De door PG Support te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan vijftig procent van de op grond van die overeenkomst door PG Support aan opdrachtgever gefactureerde en factuurbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij PG Support heeft gemeld. e. Eventuele verzekeringen tegen aansprakelijkheid voortkomend uit de overeenkomst gesloten tussen PG Support en opdrachtgever zijn voor verantwoording van de opdrachtgever.


13. Diversen:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoudt PG Support zich het recht voor deze algemene voorwaarden en bepalingen binnen een termijn van een maand te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever of geoffreerde, met dien verstande dat wijzigingen in de voorwaarden van beëindiging slechts van toepassing zullen zijn voor overeenkomsten die worden gesloten na de datum van kennisgeving van de wijziging.


14. Geschillenregeling en toepasselijk recht:

Op overeenkomsten aangegaan met PG Support is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechten van het arrondissement waar PG Support is gevestigd.